Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme nezisková organizace Zerowasters, z.ú., zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu U, vložce číslo 1165, pod Spisovou značkou U 1165, s identifikačním číslem 19577281.

Provozujeme webové stránku www.zerowasters.cz 

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu uchování vašich osobních údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 776 778 093 nebo na e-mail: zeptejse@zerowasters.cz

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka “Chci dostávat zajímavé informace ze světa zero waste“ poskytujete souhlas s nakládáním s vašimi daty dle GDPR organizace Zerowasters, z.ú.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje (e-mail, jméno a příjmení, příp. telefonní číslo a datum narození), které nám svěříte sami, pro naplnění těchto účelů:

 • poskytování služeb, plnění smlouvy – vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do webové aplikace,atd.)
 • vedení účetnictví – jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • zasílání informačních e-mailů – vaše osobní údaje (e-mail) využíváme za účelem přímého oslovení, zasílání informačních sdělení a vedení statistik. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají. Newslettery vám zasíláme pouze na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 15 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • vedení přehledu o dárcích (Zerowasters, z.ú. využívá aplikaci Darujme.cz k získávání příspěvků na obecnou činnost nebo konkrétní projekty. Podmínky zpracování osobních údajů při poskytnutí daru prostřednictvím aplikace Darujme.cz jsou uvedeny na tomto odkaze)
 • personalizované žádosti o dar (e-mailem nebo telefonicky)
 • fotografická dokumentace – uchováváme fotografie z workshopů a školení za účelem dalšího marketingu a pro potřeby donorů. Uchováváme pouze ty fotografie lidí, kteří k tomu dali výslovný souhlas.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo pokud jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako náš oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům budou mít přístup vybraní zaměstnanci a spolupracovníci Zerowasters, z.ú., kteří spravují newsletter a náš účet na portálu darujme.cz, a dále zpracovatelé databáze, firma Mailchimp (nástroj sloužící k hromadným rozesílkám), se kterými máme ochranu osobních údajů smluvně ošetřenu, Facebook, Seznam a Google; k osobním údajům mohou mít přístup také dodavatelé těchto subjektů, kteří jsou při zpracování osobních údajů v postavení dalšího zpracovatele. Žádnému dalšímu příjemci Vaše údaje poskytovat nebudeme.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: zeptejse@zerowasters.cz.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vás informujeme o Vašich právech:

 • Právo odvolat souhlas: v případech, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů dochází na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat.
 • Právo na přístup: máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na informace o tom, jak je využíváme.
 • Právo na opravu: pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.
 • Právo na přenositelnost údajů: za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.
 • Právo na výmaz: za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel. Právo na výmaz však nemůžete uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti Zerowasters, pro výkon práva na svobodu a informace a v případě dalších důvodů stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné, nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali.

Pokud budete některé z těchto práv využít, podejte žádost. Můžete ji podat pouze Vy, popřípadě Váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme Vás požádat o další informace, abychom si Vaši totožnost ověřili.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel Vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují zákonné výjimky.

V případě, kdyby Vaše žádost dle tohoto článku Zásad byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména opakovaná, může Bezobalu buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7 a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Newslettery a e-maily vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 4.8.2023.