Obchodní podmínky

neziskové organizace Bezobalu, z.ú. a platformy Žij udržitelně

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky vydává nezisková organizace Bezobalu, z.ú. se sídlem Budečská 851/28, Praha 2 – Vinohrady, 120 00, IČO 03920585, spisová značka U 195 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Organizátor“). Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:
 2. Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kurzy, semináře, workshopy, konference a další akce pořádané Organizátorem (dále „Akce„).
 3.  Účastníkem“ je fyzická či právnická osoba, která uzavřela kupní smlouvu na účast na Akci Organizátora.
 4. Při zahájení právního jednání předává Organizátor Účastníkovi pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 5. Právní vztahy Organizátora s Účastníkem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.
 6. Účastník si je vědom, že mu koupí vstupenek, jež jsou v obchodní nabídce Organizátora, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Organizátora nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

 1. Uzavřením smlouvy Účastník potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Organizátorem zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Organizátor prohlašuje, že veškeré osobní údaje Účastníka budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednané vstupenky (sdělení jména a adresy).
 3. Více se o ochraně osobních údajů dočtete v dokumentu s názvem Zásady ochrany osobních údajů, který je dostupný na internetových stránkách Organizátora.

III. OBJEDNÁVÁNÍ

 1. Pro účel nabídky vstupenek slouží internetový portál, který je provozován Organizátorem na webové adrese www.zerowasters.cz, tudíž je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Účastník od Organizátora kupuje vstupenku za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétní akce na internetovém portále.
 3. Vstupenku je možné uhradit těmito způsoby:
  – převodem se splatností 7 dnů, nejpozději však před začátkem Akce, podle toho, které datum nastane dříve,
  – okamžitou platbou skrze platební bránu poskytovanou společností ComGate Payments, a.s. 

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Organizátora Účastníkem prostřednictvím objednání vstupenek, které je uvedeno na internetovém portále Organizátora. Objednávku nelze učinit telefonicky.
 2. Každá smlouva uzavřená mezi Organizátorem a Účastníkem může být uzavřena pouze v českém jazyku.
 3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Účastníka neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Účastník povinen o existenci tohoto plnění Organizátora informovat.
 5. Po dokončení objednávky bude Účastníkovi elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Účastníka zůstává uložena u Organizátora.
 6. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Účastník opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Organizátorovi může Účastník Organizátora o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Organizátora jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Účastníkovi písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.
 7. Objednávkou účasti na Akci dává Účastník souhlas s těmito obchodními podmínkami.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Uhrazením kupní ceny vzniká Účastníkovi právo účasti na objednané Akci.
 2. Účastník musí během Akce respektovat pokyny Organizátora a jeho zástupců.
 3. Organizátor nebo jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na Akce ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pokyny lektora nebo Organizátora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky, v jejich účasti na Akci. V takovém případě nemá Účastník nárok na vrácení či slevu z ceny z účasti na Akci.
 4. Účastník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek též účastníky Akce, kteří se zúčastní Akce, na základě jím uzavřené smlouvy o účasti na Akci v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 5. Organizátor má právo filmového, video, fotografického a televizního záznamu akce. Účastník takto zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

VI. ZRUŠENÍ A ZMĚNA AKCE

 1. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit konání Akce, a to v těchto případech:

  a)     nejpozději 14 dnů před konáním není Akce obsazena minimálním počtem 6 účastníků;
  b)     lektor pověřený Organizátorem k výuce nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení Akce;
  c)     v provedení Akce bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie v prostorách konání Akce a podobně).

 2. V případě, že Organizátor zruší konání Akce, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Účastníkovi, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl Účastník co nejdříve informován.
 3. V případě zrušení konání Akce je Organizátor povinen nabídnout Účastníkovi účast na Akci v náhradním termínu. V případě, že Účastník účast na konání Akce v náhradním termínu nepotvrdí ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení nabídky, a to způsobem, kterým byla doručena nabídka ze strany Organizátora, má se za to, že účast v náhradním termínu odmítá. V případě, že Účastník účast na konání Akce odmítl či v případě, že konání Akce v náhradním termínu není možné, zavazuje se Organizátor ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení Akce vrátit Účastníkovi uhrazenou kupní cenu.
 4. Je-li na Akci plánováno vystoupení více než jednoho lektora či prezentujících, vyhrazuje si Organizátor právo změny lektora či prezentujících a změny méně než 50 % obsahu Akce bez předchozího upozornění. K takovému rozhodnutí musí vést závažné, těžko překonatelné důvody. Změny Akce dle tohoto článku obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.
 5. Organizátor si vyhrazuje možnost změny konání místa Akce v rámci stejného města. Změny Akce dle tohoto článku obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.

VII. STORNO PODMÍNKY

 1. V případě, že Účastník nemůže absolvovat Akci, zavazuje se toto neprodleně oznámit Organizátorovi doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla Organizátora, nebo e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu zeptejse@zerowasters.cz. V případě použití e-mailové zprávy se za doručení považuje až okamžik e-mailové odpovědi Organizátora.
 2. Účastník není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí účasti na Akci v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku. V případě ukončení smlouvy o účasti na Akci dohodou je Organizátor povinen Účastníkovi vrátit cenu za účast na Akci do 30 dnů ode dne ukončení smlouvy, a to převodem na bankovní účet Účastníka. Z této částky je Organizátor oprávněn, není-li dohodou stanoveno jinak, odečíst storno poplatky v této výši:

  – Účastník oznámí zájem ukončit smlouvu o účasti na Akci 14 a více pracovních dnů před konáním Akce – 10 % z uhrazené ceny;
  – Účastník oznámí zájem ukončit smlouvu o účasti na Akci v rozmezí 14 až 7 pracovních dnů před konáním Akce – 50 % z uhrazené ceny;
  – Účastník oznámí zájem ukončit smlouvu o účasti na Akci v rozmezí 7 až 2 pracovních dnů před konáním Akce – 75 % z uhrazené ceny;
  – Účastník oznámí zájem ukončit smlouvu o účasti méně než 2 dny před konáním Akce – 100 % z ceny Akce.

 3. V případě, že se účastník na Akci nedostaví, aniž by o tom Organizátora obeznámil, nemá nárok na vrácení peněz, ani na výměnu neabsolvované Akce za jinou.
 4. Není-li kupní cena uhrazena v den konání akce, nevzniká účastníkovi nárok na účast na Akci.

VIII. REKLAMACE AKCE

 1. Pro případ, že Akce neproběhla dle smlouvy o poskytnutí Akce a těchto obchodních podmínek, je Účastník oprávněn vady Akce reklamovat.
 2. Pokud Organizátor reklamaci Účastníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je Organizátor oprávněn zajistit zejména poskytnutím slevy z ceny za poskytnutí Akce či vrácením ceny za poskytnutí Akce či bezplatným umožněním účasti na jiné Akci.
 3. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 4. Účastník může reklamaci uplatnit doporučeným dopisem zaslaným na sídlo Organizátora.

IX. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 1. Obsah Akce je autorským dílem Organizátora nebo jednotlivých lektorů. Není-li řečeno jinak, ti neposkytují Účastníkovi právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické či jiné komunikace.
 2. Na Akci je výslovně zakázáno pořizovat audio či audiovizuální záznam.

X. USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELE

 1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že vstupujete do smluvního vztahu s Organizátorem výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (nikoliv pro potřeby firemní).
 2. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, udělujete výslovný souhlas s tím, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a současně berete na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Organizátorem a Účastníkem s platností od 1.1.2022.
 2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Organizátora.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.